شب قدر، شريف ترين ، پرارج ترين و پررمز و رازترين شبها در گردونه زمان است که قلم ها در وصفش مي شکنند و زبان ها در توصيفش قاصر و عقل و تدبيرها در فهم آن مبهوت و متحير مي مانند شب تقدیر و تعیین مقدرات یک ساله انسان شب نزول ملائکه ؛ تنزل الملائکة و الروح شبی برتر از هزار ماه ؛ لیلة القدر خیر من الف شهر شب زنده داري، قرائت قرآن، خواندن دعاهايي چون افتتاح و جوشن کبير و سوره هايي نظير روم و دخان از جمله اعمال اين شب پرفيض هستند هنگام زلال شدن و تطهیر درون است و زمان رهایی از قیودات شیطانی و دلبستگی های حیوانی. شب قدر، گاه لذت از بارشِ ابرهای بهاری چشم است. شب قدر بهار است؛ بهار عبادت و نیایش، و همین درمان دردهای بی درمان است شب نزول قرآن ؛ اناانزلناه فی لیلة القدر
Loading...