آلبوم تصاویر استاد عبدالباسط-فتوبلاگ یامصور دوران نوجوانی استاد عبدالباسط ـ سمت چپ تصویر با تو گر خواهــی سخــن گوید خـدا، قــرآن بــخــوان تــــا شـــود روح تـو با حق آشنا، قرآن بخوان تــــا شـــود روح تــو پابــند حیــا، قـرآن بخوان دامــهــا گستــرده شــیطــان، در مــسیــر عمــر تــو تــــا كه ایمن باشی از این دامها، قرآن بخوان . می كــند قــرآن تــو را از غم رها، قرآن بخوان عـــتــرت احــمــــد ز قــرآنــش نــمــی گــردد جــــدا تــــا بیــابی معنــی ایــن نكته را، قرآن بخوان هــســت قــرآن صــامت و قــرآن نـاطق عترت است تــــا ندانــی این دو را از هم جدا، قرآن بخوان می برد خسران ز قرآن، هر كه دشمن با علی است مــومنیینش را بــود قــرآن شفــا، قرآن بخوان بــــا زبــــان حــال، زیــنــب گفــت بــا رأس حــسیـن خصم خـواند خارجی ما را اخی، قــرآن بخوان چــــون بــــود قــرآن (حســان) بــرنامــه عمــر بشــر
Loading...